Obchodné podmienky

Čítaníčko na dlhé zimné večery :)

Všeobecné obchodné podmienky


1 Základné informácie

Predávajúcim a súčasne prevádzkovateľom e-shopu je živnostník Romana Metelková, Janka Kráľa 53, 976 97 Nemecká, IČO : 51479028 , DIČ : 1086664909, Tel. : 0918 373 074, e-mail : moje@porniky.sk, zapísaný v obchodnom registri okresného úradu Brezno, číslo živnostenského registra : 630-17115 a č. OŽP : 2018/002655-3 (ďalej len “predávajúci”)

Kupujúcim (zákazník) je každá osoba, ktorá navštívi e-shop a následne akokoľvek kontaktuje predávajúceho s cieľom kúpy tovaru alebo služieb, ponúkaných predávajúcim na stránkach internetového obchodu.

Týmito obchodnými podmienkami sa riadia vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Pre vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa aplikujú platné zákony SR.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2 Objednávka tovaru

1. Náš zákazník si može vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru a to:

a) na stránkach internetového obchodu prostredníctvom košíka a následného odoslania vyplneného objednávkového formulára s riadne vyplnenými požadovanými údajmi o tovare a spôsobe platby.

b) v prípade špecifických požiadaviek týkajúcih sa predávaného tovaru zaslaním e-mailu na moje@porniky.sk s uvedením názvu a množstva požadovaného tovaru, presnej adresy kupujúceho a jeho telefónneho čísla.

2. Po vytvorení a odoslaní objednávky bude predávajúcim odoslaný email s potvrdením prijatia objednávky. Odoslaním a potvrdením objednávky kupujúci súhlasí, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzky predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Ďalšie informácie o objednávke budú v prípade potreby zasielané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

3. Zaslaná objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej nie je vyžadované potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, t.j. zmluva vzniká dodaním tovaru.

4. Kupujúci odoslaním a potvrdením objednávky súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zároveň sa zaväzuje dodržať podmienky kúpnej zmluvy, t.j. zaplatiť za tovar kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky, tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a prípadné závady bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci súhlasí, že v prípade, že pri preberaní zásielky zistí jej poškodenie, nepreberie ju od pošty.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh tovaru v objednanom množstve a v cene platnej v čase zaslania objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky tovaru zapríčinenej prepravnou, alebo zle uvedenými kontaktnými údajmi kupujúcim, prípadne za poškodenie zásielky počas prepravy. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy v letných mesiacoch vplyvom vysokých teplôt. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru, alebo prípadné nedodanie tovaru zapríčinené inými nepredvídateľnými prekážkami, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

6. Storno objednávky, ktorá už bola expedovaná je zo strany kupujúceho možné. Avšak prevádzkovateľ e-shopu má právo žiadať poplatok za prepravu tovaru pre túto objednávku.

7. Kupujúci môže objednávku zrušiť zaslaním e-mailu na adresu moje@porniky.sk pričom je povinný uviesť číslo objednávky.

8. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

9. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, predávajúci má právo zrušiť objednávku s tým,že kupujúcemu okamžite vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo pokiaľ s tým kupujúci súhlasí, ponúkne mu náhradný tovar, resp. iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj vprípade, keď sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, atď.).


3 Cena tovaru

1. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú platné v čase nákupu.

2. Ceny za tovar a služby aj prípadné poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH ( nie sme platcami DPH ).

3. K základnej cene tovaru bude pripočítaná cena za dopravu tovaru v zmysle ďalších bodov týchto obchodných podmienok. V cene dopravy je zahrnuté aj balné.


4 Platobné a dodacie podmienky

1. Po potvrdení a odoslaní objednávky, kupujúci obdrží potvrdzujúci email o prijatí objednávky od predávajúceho. Pokiaľ kupujúcemu tento email nepríde, mal by skontrolovať zadanú emailovú adresu, alebo kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy moje@porniky.sk. Platba za tovar prebieha na základe potvrdenej objednávky zaslanej emailom kupujúcemu.

A)Platobné podmienky

1. Kupujúci má nasledujúce možnosti platby za tovar:

a)   prevodným príkazom zo svojho účtu,

b)   platobným systémom 2 checkout ( od 09/2018 )

2.Platba je možná v mene EUR.

3. Tovar predávajúci štandardne dodáva len v rámci Slovenskej a Českej republiky.  

4. Predávajúci zašle s tovarom aj faktúru. Faktúra je daňovým dokladom a slúži aj ako dodací list.

B)Dodacie podmienky

1. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.

2. Dodacia lehota na tovar je vo väčšine prípadov od 3 do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania sa po dohode s kupujúcim môže predĺžiť. V prípade, že požadovaný tovar nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, predávajúci bude v tomto prípade informovať kupujúceho o termíne dodania pri potvrdení objednávky buď telefonicky, alebo emailom.

3. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.

4. Tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty. Cenu za dodanie účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty

5. Pred odoslaním je tovar primerane zabalený a zabezpečený.


5 Prevzatie zásielky

1. Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.

2. Prevzatím zásielky ( na pošte ) súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.


6 Reklamačné podmienky

1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.

2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu moje@porniky.sk

3. Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom e -shope sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu

4. Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

5. Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.

6. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

7. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

8. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť. Typ vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode.